اجرای آرماتور بندی(مش آماده)

اجرای آرماتور بندی در ۴ مورد اجرا میگردد:

۱)مقاومت در برابر لنگر منفی در دهانه های ممتد وکنسول ها

۲)بارهای متمرکز یا بازشوها

۳)آرماتور بندی حرارتی (مش آماده)

۴)مقاومت در برابر لنگر مثبت