اجرای ورق وفلاشینگ

مرحله اول :نصب ورق وفلاشینگ ها با دستگاه میخ کوب بصورت فیتاب محکم شده بصورتی که ورق ها جابجا نشود

مرحله دوم :بعد از اجرای ورق عرشه فولادی جوشکاری گلمیخ با دستگاه استادولدینگ صورت میگیرد

مرحله سوم: مرحله پایانی که اجرای آرماتور{حرارتی}وبتن ریزی تمام طبقات بصورت همزمان انجام میگیرد